తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 28 August 2013

వచ్చిన పని సఫల మయ్యె వైరము హెచ్చెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18-07-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - వచ్చిన పని సఫల మయ్యె వైరము హెచ్చెన్.
కందము:
చిచ్చర పిడుగై తిరుగుచు
వచ్చిన సూకరము గొట్ట వాదము మొదలై
రెచ్చిరి హర నరులు,  భవుడు
వచ్చిన పని సఫల మయ్యె వైరము హెచ్చెన్.

No comments: