తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 19 August 2013

బంగరులేడి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12-07-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం -  బంగరులేడి.
ఆటవెలది: 
పసిడి వనచరమ్ము పట్టి తెచ్చిన చూడ
పచ్చ నౌను మనదు భవిత నిజము
నాదు మనసు తెలిసి నాథుడా వెడలుము
తరుణ మిదియె వేగ తరలుమింక.

No comments: