తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 16 August 2013

తల్లిబాసను రోసిరి పిల్లలెల్ల.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09-07-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - తల్లిబాసను రోసిరి పిల్లలెల్ల.

తేటగీతి:
జన్మనిచ్చిన గ్రామంబు 'ఛాఛ' బోరు
కజ్జ కాయలు తల్లీయ 'పిజ్జ' గోరు
మమ్మి యనుగాని యిమ్ముగ నమ్మ యనరు
తల్లిబాసను రోసిరి పిల్లలెల్ల.

No comments: