తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 13 August 2013

వంట జేయలేని వాడు మగడ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08-07-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - వంట జేయలేని వాడు మగడ

ఆటవెలది:
కార్య భార మనుచు భార్య మాట వినక
శెలవు నాడు బాసు పిలువ వెడలె
భక్ష్య భోజ్య ములను బహు బహు విధముల
వంటజేయ - లేనివాడు మగడ?

No comments: