తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 6 July 2013

నరులే కారణము లంక నాశన మునకున్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31-05-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - నరులే కారణము లంక నాశన మునకున్.
కందము: 
నరుడై పుట్టెను హరి వా
నరులుగ పుట్టెన్ సురలును నానా విధమౌ
హరి హర శక్తుల నరవా
నరులే కారణము లంక నాశన మునకున్.

No comments: