తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 31 January 2013

జయజయ యంచు కౌరవులు సాఁగిలి మ్రొక్కిరి కృష్ణమూర్తికిన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29-01-2012 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - జయజయ యంచు కౌరవులు సాఁగిలి మ్రొక్కిరి కృష్ణమూర్తికిన్.

కౌరవ పాత్ర ధారులు భక్తితో...
చంపకమాల:
నయముగ నేడు వేయునది నాటక మే మరి యందు మిమ్ములన్
స్వయముగ మేము దిట్టవలె శాపము బెట్టకు మంచు శ్రద్ధతో
భయమును భక్తియున్ గలిగి భాగవ తోత్తమ గావు మాధవా
జయజయ యంచు కౌరవులు సాఁగిలి మ్రొక్కిరి కృష్ణమూర్తికిన్.

No comments: