తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 26 January 2013

గణతంత్ర మ్మనెడు మాట కల్లగ మిగిలెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26-01-2012 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - గణతంత్ర మ్మనెడు మాట కల్లగ మిగిలెన్. 

కందము:
రణమున దెచ్చిన స్వేచ్చయె
గణ నాయకులకు మిగులగ కలుముల నిచ్చెన్
గుణవంతులు తిన శూన్యము
గణతంత్ర మ్మనెడు మాట కల్లగ మిగిలెన్.

No comments: