తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 27 December 2011

చీమ తుమ్మెను బెదరెను సింహగణము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11-01-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

             సమస్య -  చీమ తుమ్మెను బెదరెను సింహగణము

తే.గీ:   అడవి దారిన నడచుచు నర్భకుండు
          అనుకరించెను పొలీసు ' హా ర్ను సౌండు '
          హడలి పోయిరి పరుగిడి రన్నలచట
        "చీమ తుమ్మెను,  బెదరెను సింహగణము." 

No comments: