తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 21 December 2011

ననన ననన నన్ను నినిని నిన్ను

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09-12-2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                  సమస్య - ననన ననన నన్ను నినిని నిన్ను

ఆ.వె:  నిన్న ననన నాన్న నిన్ననె నన్ననె
          చచచ చదువు కొనక ష ష ష  షైరు
          కొట్ట,  మరల జేయ కొకొకొ కొట్టెదరిక
          ననన ననన నన్ను నినిని నిన్ను

No comments: