తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 23 November 2011

మాధవుని శిరమ్మునెక్కె మందాకినియే

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13- 08 -2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

            సమస్య - మాధవుని శిరమ్మునెక్కె మందాకినియే

కం:  ఈ ధర జేరగ వీడుచు
       మాధవుని, శిరమ్మునెక్కె మందాకినియే
       వేద నుతుని జట ముడివడి
       వేదనతో మ్రొక్క, భవుడు వేడ్కను వదలెన్ ! 

No comments: