తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 21 November 2011

వాణీ పుత్రునకు నెలుక వాహనమయ్యెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11- 08 -2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

           సమస్య -  వాణీ పుత్రునకు నెలుక వాహనమయ్యెన్.

కం:  వీణను మీటుట నాపుము
        వాణీ ! విను, భవుని లీల వాక్కొన వశమే?
        రాణీ ! గజముఖమును శ
        ర్వాణీ పుత్రునకు, నెలుక వాహనమయ్యెన్ !!  

No comments: