తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 18 November 2011

ఆలి నంపుచుంటి నేలుకొనుము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06- 08 -2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                 సమస్య - ఆలి నంపుచుంటి నేలుకొనుము

       అల్లుని తో మామ...

ఆ.వె:   ఆరు మంది పిల్ల లా వా రాయెను          
           ఏడు దైన నేలు కొనను
           అనుచు పంపి నావు  అబ్బాయి పుట్టెను
           ఆలి నంపుచుంటి నేలుకొనుము. 

No comments: