తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 5 November 2011

శునకమ్మైనట్టి హరియె శుభముల నొసగున్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 06 -2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


     సమస్య -శునకమ్మైనట్టి హరియె శుభముల నొసగున్


కం:  విను త్రిపుర వధకు పరమే
        శున కమ్మైనట్టి వాని స్తుతులను జేయన్
        ఘన కరిమల శబరిమలే
        శునకమ్మైనట్టి హరియె శుభముల నొసగున్.

     పరమేశునకు +  అమ్ము (బాణము) ఐనట్టి 
     శబరిమలేశునకు + అమ్మ ఐనట్టి

1 comment:

కమనీయం said...

pooraNa chaalaa baagundi.intakannaa veareagaa cheyyaDam kashTam.