తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday 18 March 2023

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 50

 

కందము: 

"దివినుండీ భువికీ" యని

భువిలో నాపాటవినగ పులకిత మదియే

దివిలో నన్ విహరించగ

జవరాలిని ముదము గలసి చనినటులుండున్. 

 


No comments: