సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 13 April 2021

ప్లవనామపు వత్సరమా

 మీకు అందరికీ "ప్లవ" నామ తెలుగు వత్సర శుభాకాంక్షలు. 

 

కం: 

ప్లవనామపు వత్సరమా

నవ జీవనమిమ్మునేడు నయముగనీ మా

నవజాతి యరోగపు వి

ప్లవమును సాధించి జగతి బరగెడునట్లున్.

 

సీ:

మాస్కు బెట్టుకొనుట మామిడి వగరౌను 

చింతవదలియుంట చింతపులుసు

భౌతిక దూరమ్ము బాటింపు కారమ్ము    

ప్రీతినింటనెయుంట బెల్లమౌను

చేతులన్ గలుపక జేరుట వేప్పూత 

కరముల శుభ్రమ్ము గనగనుప్పు

శిశిరమంతయునిండె చేటుకాలము వచ్చె 

వత్సరమంతయున్ భయమునిండె   

ఆ.వె:  

ఆరుగాగలనివి యాచారముగ గల్పి  

యనుసరించ శుభములందగలవు  

ఆరుగా కరోన యనెడు రోగపునిప్పు 

ప్రతిదినమునుగాది పండుగగును.