సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 1 February 2023

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 18

 

కందము:

అష్టపదులనే తీరుగ

కష్టమ్మే లేక బాడి కమనీయముగా 

ఇష్టమ్ముగ మా కనులకు 

శిష్టుడు జయదేవు గనగ జేసితివయ్యా.