సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 1 December 2021

"సిరి(రా) వెన్నెల"

 నిన్న దివికేగిన "సిరి వెన్నెల" కు నివాళిగా


కందము:
అచ్చులు అయ్యో! యన్నవి
నొచ్చుచు నాహల్లులన్ని "నో" యని యరచెన్
మెచ్చిన "సీతా రాముం"
డచ్చెరువున సాగిపోగ నాకసమునకే.