సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 10 April 2022

చింతామణి

 అందరికీ శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు.


కందము:
చింతలు మాకేలయ మా
చింతామణి రాముడుండ, చిన్మయ రూపున్
చింతనతో మనముల దు
శ్చింతనలే వీడి భక్తి జేతుము భజనల్.