సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 12 July 2021

"గోలీ"లు - 44

 

కందము:
ధర్మము తోడను, జీవన
మర్మములను దెలిసి కొనుచు మహిలో నెపుడున్
కర్మలజేయని నరులిక
దుర్మతులై విర్రవీగు దుష్టులు గోలీ!