సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 26 September 2022

"గోలీ"లు - 55

 

కందము:
నీతులు నేర్పక పోయిన
భూతలమున పాపమంట బోదుర, ప్రీతిన్
బూతులు పల్కిన తప్పక
నీతల పగులంగ వచ్చు నిక్కము గోలీ!