తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday 15 March 2023

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 49

 కందము: 

"ఏ నిమిషానికి" పాటను

మానవులూహింపలేని మంచియు చెడులే

మానక జరిగిన వేళల 

నానిముషము మనసు పాడు నాహా! నిజమే!


No comments: