తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 19 March 2023

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 51

 


కందము:

"శివశంకరి" వినగా పా

టవమిడుగా నీదుపాట "టానిక్" తానౌ

యువగాయకులకు, నిజమిది 

స్తవనీయుడ కేలుమోడ్తు తలవంచుచు నే!


No comments: