తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday 8 June 2024

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 145

 


కందము:
ఆ "మొదటి పెగ్గులో మజ"
ఆమమ పపప దదద నినియన గల్గు నిషా
మా మనసునందు మత్తుగ
హే మోజే వినగ పండుగే ప్రతిరోజౌ.


No comments: