తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday 1 April 2024

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 134

 

కందము: 

"చెప్పాలని వుందీ" యను   

గొప్పగు పాటను వినగను కోరిక కలుగున్ 

అప్పటికప్పుడు చెలితో

చప్పున మాట్లాడినట్లె సరి మది తోచున్.  


No comments: