తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday 9 February 2024

"గోలీ"లు - 82కందము:

మొట్టుచు నెత్తిన గొట్టుచు   

బట్టీ బట్టించ వంటబట్టదు చదువే 

పట్టగ వచ్చును "మార్కులు" 

"ఫట్టు"ర నీ "మార్కు" జూప,"పట్టదు" గోలీ!     No comments: