తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday 18 September 2023

వలదు వలదు

  

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. 


ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః


సీసము: 

ఓ బొజ్జ గణపయ్య! యొకనాటికిన్ నాకు  

బానరూపున పొట్ట వలదు వలదు

ఏకదంతుడ! నాకు నేవేళ జూడగా 

పండ్లూడు స్థితిగల్గ వలదు వలదు 

గుజ్జురూపస్వామి! గూనియు మరుగుజ్జు

వంటిజన్మయె నాకు వలదు వలదు

ఎలుకవాహ! కడుపు నేవేళ నెలుకలే 

పరుగెత్తు బాధలే వలదు వలదు


ఆటవెలది: 

విఘ్నరాజ! ఘోర విఘ్నమ్ములేవియు 

పనుల జేయువేళ వలదు వలదు

సిద్దిబుద్ధినాథ! సేవింతు, సద్బుద్ధి 

వరమునిమ్ము మరువ వలదు వలదు.
 

 


No comments: