తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 22 May 2023

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 74


 

కందము: 

"ఈరేయి నీవు నేనూ"

తారలు రెండిట్లుబాడె తామే నేలన్ 

తీరుగ చల్లనిగాలిన్

మీరుచునా చందమామ మీదన్ నిలచెన్.
No comments: