తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday 20 May 2023

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 73కందము: 

"ధీర సమీరే యమునా

తీరే" యనుచు జయదేవు దివ్యాష్టపదుల్

తీరుగ బాడిన విధమే 

మీరుచు మాచెవుల నమృతమే నింపునుగా.
No comments: