తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 11 November 2021

"గోలీ"లు - 48


కందము:
బెట్టును వీడుడు క్రిక్కెట్
బెట్టిం"గుల" మానుడింక విజ్ఞత తోడన్
పుట్టిని ముం"చెడు" "ఛీ"టింగ్
సెట్టింగులు చేతురనుచు చెప్పెను గోలీ!


No comments: