తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday 11 July 2024

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 157

 

కందము: 

"కన్నుల్లొ మిసమిసలు" కని 

హన్నా!అందాలు దాచకనువగు వేళన్

అన్నట్టి పాట వినగా

ఎన్నెన్నో తీయనికల లెదలో మెదలున్. 

No comments: