తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday 10 July 2024

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 156

 


కందము: 

"జయహే! నవనీల" యనుచు

ప్రియముగ వనమాలి లీల, వినగా హరియే 

స్వయముగ మధురమ్మంటివి 

లయబద్దపు మధురగీతి రక్తియెగట్టున్.    

  

No comments: