తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday 15 May 2024

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" -141

 

కందము:
"నిన్నే! నిన్నే! చెలి" యని
కన్నియ మరదలు సుభద్ర కై యతి రూపున్
అన్నరుడు పిలుచు విధముగ
హన్నా! గానమ్మది విన హాయౌ మదికిన్.

No comments: