తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday 18 November 2023

నన్నయ

 నన్నయ సహస్రాబ్ది మహోత్సవముల సందర్భంగా కుర్తాళం శ్రీ సిద్దేశ్వర పీఠాధిపతి  శ్రీశ్రీశ్రీ సిద్దేశ్వరానంద భారతి మహా స్వాముల వారి దయతో 10-11-2023 న గుంటూరునందు ఏర్పాటు చేసిన కవితా గోష్టి లో నేను వ్రాసి చదివిన పద్యాలు.

స్వామి వారి ఆశీస్సులు కోరుతూ... 

కందము: 

కుర్తాళం పీఠాధిప

మూర్తిగ పుంభావమైన ముఖవాసినిగా 

కీర్తిగడించిన స్వామీ 

ఆర్తిగ నేవేడెదనిక నాశీస్సులనే.

-----------------------------------

నన్నయ భట్టారకుని గురించి.... 

కందము:

ఆదికవియగుచు తెనుగున

మీదగు జ్ఞ్ఞానమ్ము బంచి మెచ్చగ బుధులే   

మీదట రాగల కవులకు

రాదారిని జూపినావు రమ్యముగానే.


శార్దూలము: 

శ్రీ వాణీ గిరిజాశ్చిరాయ యనుచున్ శ్రీకారమున్ జుట్టుచున్

ఆ వేదమ్మును బోలు భారతమునే ఆంధ్రమ్మునన్ వ్రాయగా 

నీ వాక్కుల్ ఘన పద్యరాశి యగుచున్ నిర్మాణమై కావ్యమే 

నీవే తెల్గున నాదియైన కవిగా నిర్దేశముల్ జేసెగా. 


కందము: 

నన్నయ్యవు నీవే లే

అన్నయ్యవు తెల్గుకవుల కందరకును నీ

యున్నత కవనపు పద్యా

లెన్నగ నీభువిని నిలచునిక వేయేండ్లున్.   


No comments: