తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 16 January 2023

ఘంటసాల పాటల "కందాలు" - 15

 

కందము:

అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్యా 

అయ్యా యీ పాట నాడు నల్లరిగా మా

మయ్యలు బుల్లల్లుళ్ళను 

సయ్యంటూ నేడిపించు సరసము మెదలున్.  No comments: