తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 14 November 2022

"గోలీ"లు - 64

కందము: 

పాలిచ్చు తల్లి, తదుపరి
పాలిచ్చెడు తండ్రి పైన పండితగురువుల్
పాలించవలయు, బాలల
పాలవ సంస్కార బలము బాగుగ గోలీ!


No comments: