తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 20 September 2022

"గోలీ"లు - 54


కందము: 

తలదించి చూచెదరు కర

తలముననే "సెల్లు"బట్టి ధారుణి ప్రజలే

తలదించు కొనెడు పనులను

తలపెట్టక జూచుటదియె తగుననె గోలీ!


No comments: