తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 10 September 2021

నేనెనేనెయనుచు నిలుతువీవు

 ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః 

మీకు అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. 


సీసము:

వక్రరేఖనొకటి సక్రమంబుగగీయ 

నేనెనేనెయనుచు నిలుతువీవు

భక్తితోడనుజేయ పసుపుముద్దనుగూడ 

నేనెనేనెయనుచు నిలుతువీవు

రావిపత్రములను రమ్యమ్ముగా బేర్చ  

నేనెనేనెయనుచు నిలుతువీవు

ఓంకారమునుబల్క "నోమ్మని"యనగానె

నేనెనేనెయనుచు నిలుతువీవు

ఆటవెలది:

గరికనిడగమెచ్చి వరమెవ్వడిడునన

నేనెనేనెయనుచు నిలుతువీవు

భక్తసులభుడవుగ భజియింతురా నిన్ను

వరములీయ రమ్ము ఫాలచంద్ర!


 

 


No comments: