తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 14 May 2021

"గోలీ"లు - 43


కందము:
కోవిడ్ "హారర్" సినిమా
చేవగనా "చైన"వాడు చేయ "రిలీజున్"
ఈ "వర్ల్డు" నన్ని చోటుల
హా!"వన్స్మోర"నగ సాగె హతవిధి! గోలీ!


No comments: