తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 21 April 2021

"కొమ్ముల మారి"

 శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణేనమః

అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు.
కందము:
నీకాంత సీత గాదని
యేకాంతను జేరనీవు హే!హరి! సరియే
ఏకాంత "పెండ్లి వేడ్కలు"
శ్రీకాంతుడ నీకు దగున శ్రీరఘురామా!
కందము:
నీకల్యాణపు వేడ్కలు
మాకన్నులజూడలేని మార్పులు వచ్చెన్
చేకొమ్ము రామ బాణము
నా "కొమ్ముల మారి" జంపి హాయిని గూర్పన్.
కందము:
ఈ కోవిడ్ రక్కసియే
తాకసితో జనులజంప ధరబడె రామా!
నీకున్ దండము బెట్టెద
నీకోదండమ్మునెత్తి నిర్జింపవయా!

No comments: